خدا قول نداده اسمون هميشه ابی باشه و باغ ها

 پوشيده ازگل....

قول نداده زندگی هميشه به کامت باشه...

                                            خدا ساحل بی طوفان‌،افتاب بی بارون وخنده های-

                                                                    هميشگی رو قول نداده...

خدا قول نداده که تورنج و وسوسه واندوه رو تجربه نکنی

خداجاده های اسون وهموار،سفرهای بی معطلی رو

قول نداده..."

                                قول نداده کوه ها بدون صخره باشن وشيب نداشته باشن...

                                          رودخونه ها عميق وگل الود نباشن...

 

قول داده؟

Image hosting by TinyPic

                                              ولی خدا رسيدن يه روز خوب رو قول داده...  

                                            کمک توی کارها وعشق جاودان رو قول داده...

نااميدی مثل جاده ای پر دست اندازه که از سرعت کم

 ميکنه ولی همين دست انداز نويد يه جاده صاف و وسيع

رو بهت می ده...زياد تو دست انداز نمون...

                                           وقتی حس کردی به اون چيزی که می خواستی

                                     نرسيدی خدا رو شکر کن چون می خواد تو رو تو يه زمان

                                     مناسب غافلگيرت کنه و يه چيزی فراتر از خواستهُ الانت

                                                           بهت بده...  

 

 

 

 

                                      

                                   Image hosting by TinyPic

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید